گالری فیلم/ عکس فرآیند

۱۹ مهر ۱۴۰۰ ۱
بومی سازی دانش فنی تولید مواد تعلیق شکن نفتی